Personvernerklæring - pasienter

 

Formål med behandlingen

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

 • Formålet med å behandle personopplysninger i journalsystemet SOMA er å yte forsvarlige helsetjenester til den registrerte, ved at relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte blir tilgjengelig for helsepersonell.

Behandlingsgrunnlag

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

 • Vi har kontrakt/ avtale for behandlingen
 • Vi har samtykke for de deler av behandlingen som ikke har lovhjemmel
 • Sosialtjenesteloven
 • Lov om spesialisthelsetjeneste
 • Smittevernloven
 • Pasientjournalloven
 • Helseregisterloven
 • Helsepersonelloven
 • Forvaltningsloven
 • Helse og omsorgsloven

Kategorier av registrerte

Følgende kategorier av registrerte behandles:

 • Pasienter
 • Eksterne kontaktpersoner
 • Pårørende
 • Ansatte

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

 • Foto
 • Helseforhold og medisinske opplysninger
 • Fastlege
 • Pårørende informasjon
 • Kontaktinformasjon

Mottakere

Vi deler dine personopplysninger med:

 • Regional vurderingsenhet
 • Regnskapsfører
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • HELFO
 • Norsk pasientregister
 • Kommunehelsetjenesten
 • Forsikringsselskap
 • Tjenesteleverandør
 • Spesialisthelsetjeneste
 • Fastlege
 • Verge
 • Pårørende
 • NAV

Hvor samler vi dine personopplysninger fra

Vi samler inn dine personopplysninger fra disse kildene:

 • Opplysningene kommer fra Active Directory (AD)
 • Samarbeidspartnere
 • Fra Folkeregisteret
 • Fastlege
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Pårørende
 • Ansatte
 • Fra den registrerte

Overføring av personopplysninger til tredjeland

 • Vi overfører ikke personopplysninger til tredjeland.

Lagring av personopplysningene

Vi lagrer dine personopplysninger slik:

 • Øvrige opplysninger slettes når hjemmel og formål er oppfylt.
 • Arkivverdige opplysninger arkiveres når formålet er oppfylt.

Automatiske avgjørelser

 • Vi benytter ikke automatiske avgjørelser.