Image
Velkommen

Styret er selskapets øverste beslutningsorgan og utarbeider strategi, visjon og hovedmål.

Daglig leder (DL) står på vegne av styret ansvarlig for virksomhetens drift og resultat, og rapporterer direkte til styret.

DL operasjonaliserer og utfører ledelsen sammen med avdelings- og fagledere. Ledergruppen har møter hver 2.uke. Den enkelte leder har et bemyndiget ansvar for sin avdeling. Bemyndigelsen gjelder faglig kvalitet, økonomi og personalansvar.

Kvalitet: Virksomheten har etablert kvalitetsstyring. Ledelsen gjennomgår årlig rapporter fra arbeidsmiljøutvalg, kvalitetsutvalg, bedrifthelsetjeneste og internrevisjonsteam. Kvalitetskoordinator bistår ledelsen med oppdatering av kvalitetssystemet.

Tjeneste som personvernombud, kjøpes av Værnesregionen (Link til Personvernerklæring).

Partsamarbeidet mellom ledelsen og lokale tillitsvalgte operasjonaliseres gjennom månedlige møter i lederråd. Årshjul forankret i gjeldende avtale- og lovverk er etablert.

Selskapet er medlem av arbeidsgiverforening SPEKTER.

Brukerutvalget (BU) består av daglig leder, sekretær og 3 medlemmer som er oppnevnt av Fellesorganisasjonen for funksjonshemmede (FFO). BU's leder  Lisbet Buland har møte,- uttale- og forslagsrett i styret. Hun kan kontaktes på e-post lisbet.buland@gmail.com